Paj Lug 22:1-21

Travis GoreAudio and Video, Hmong Monday, Read/ WriteLeave a Comment


1 Tsim nyog xaiv yuav lub koob meej
zoo heev dua li xaiv nyiaj txiag ntau,
thiab xaiv qhov uas luag saib taus yus
zoo dua li tau nyiaj thiab kub.
2 Txawm yog tus pluag thiab tus nplua nuj
los qhov uas sib thooj
puavleej yog Yawmsaub tsim.
3 Tus uas paub tab pom xwm txheej phem
ces nws khiav nraim lawm,
tiamsis tus tsis thoob tsib
tseem phoom qas qees mus thiaj raug ceeblaj.
4 Tus nqe zog uas txo hwjchim
thiab hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
yog kev muaj txiag thiab koob meej thiab txojsia.
5 Tej pos thiab rooj hlua cuab
nyob hauv tus neeg siab nkhaus txojkev,
tus uas ceev faj nws lub neej
yuav nyob deb tej no.
6 Cia li cob qhia menyuam taug txojkev
uas tsim nyog nws mus,
mas thaum nws hlob lawd
nws thiaj tsis ncaim ntawm txojkev ntawd.
7 Tus nplua nuj yuav kav tus pluag,
thiab tus uas qev luag li ces yog ua luag qhev.
8 Tus tseb txojkev tsis ncaj
yuav saws txojkev liamsim,
thiab nws txojkev npau taws tus pas
yuav ploj mus.
9 Tus uas lub siab dav yuav tau koob hmoov,
rau qhov nws faib nws tej zaub mov noj
rau cov uas pluag.
10 Cia li ntiab tus uas pheej thuam luag khiav mus,
thiaj tsis muaj lus sib cav,
mas kev sib cav sib ceg thiab lus iab hiam
thiaj ploj tag.
11 Tus uas nyiam lub siab dawb huv
thiab tus uas hais lus mos lus muag
yuav tau nrog vajntxwv ua kwvluag.
12 Yawmsaub lub qhov muag
zov rawv txojkev txawj ntse,
tiamsis nws rhuav
cov neeg ntxeev ntxias tej lus pov tseg.
13 Tus tub nkeeg hais tias,
“Muaj tsov ntxhuav nyob sab nraud.
Kuv yuav raug tsov tom ntawm txojkev.”
14 Tus pojniam plhu tuab lub qhov ncauj
yog ib lub qhov tob tob,
tus uas Yawmsaub chim
yuav poob rau hauv lub qhov ntawd.
15 Txojkev ruam yeej nyob hauv menyuam lub siab,
tiamsis rab nplawm qhuab qhia
yuav raws txojkev ruam khiav deb ntawm nws.
16 Tus uas quab yuam tej pluag
thiaj tau nyiaj txiag ntau
thiab pub rau cov uas nplua nuj
mas nws yuav rov pluag xwb.
Peb caug lub tswvyim
17 Tig koj lub qhov ntsej
mloog cov uas muaj tswvyim tej lus,
thiab kawm kom paub kuv tej lus qhuab qhia.
18 Yog koj khaws tej lus no cia hauv nruab siab
thiab txhua lo no nyob txhij
ntawm koj daim tawv ncauj,
mas yuav ua rau koj zoo siab.
19 Koj los maj, kuv twb qhia rau koj paub hnub no
kom koj thiaj li tso siab rau Yawmsaub.
20 Kuv twb sau peb caug nqe rau koj,
yog lus qhuab ntuas thiab kev txawj ntse,
21 kom thiaj qhia rau koj paub tias
yam twg raug thiab yam twg tseeb,
thiab koj thiaj teb tau tej lus tseeb
rau cov uas txib koj mus.
22 Tsis txhob lws tus neeg pluag
rau qhov nws pluag heev,
tsis txhob quab yuam cov uas raug
kev txom nyem ntawm rooj loog uas tu plaub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *