Paj Lug 29:11-30:4

Travis GoreAudio and Video, Hmong Monday, Read/ WriteLeave a Comment


11 Tus uas ruam yeej ua nws kev chim
tshwm tag nrho los,
tiamsis tus txawj ntse
tswj tau nws txojkev npau cia twjywm.
12 Yog tus thawj ntseeg tej lus dag,
mas nws cov tub teg tub taws
yuav limhiam tag huvsi.
13 Tus uas pluag thiab tus uas quab yuam
qhov uas sib thooj yog qhov uas
Yawmsaub pub qhov kaj
rau ob tug qhov muag ib yam nkaus.
14 Yog vajntxwv tu plaub ncaj rau cov pluag,
mas nws lub zwm txwv
yuav nyob ruaj khov ib txhis.
15 Rab nplawm thiab lo lus qhuab ntuas
pub tswvyim,
tiamsis tus menyuam uas muab tso ywj siab
coj kev txaj muag rau leej niam.
16 Thaum cov neeg limhiam tau hwjchim
tuav haujlwm,
muaj tej kev fav xeeb loj zuj zus,
tiamsis cov ncaj ncees yuav pom ntsoov
lawv raug kev puam tsuaj.
17 Cia li nplawm qhuab qhia koj tus tub
nws thiaj ua rau koj nyob siab tus yees
thiab ua rau koj zoo siab.
18 Qhovtwg tsis muaj kev qhia Vajtswv tej lus,
mas tej pejxeem kuj tseg tsis tswj lub siab,
tiamsis tus uas tuav rawv txoj kevcai
mas tau nyob kaj siab lug.
19 Yog tsuas xuas ncauj hais xwb
mas cob qhia tsis tau tus tub qhe,
txawm yog nws nkag siab
los nws kuj tsis quav ntsej.
20 Koj pom tus ncauj sai los tsis pom?
Tseem muaj vam tus uas ruam
heev dua li tus ntawd.
21 Tus uas hlub nws tus tub qhe heev
txij thaum yau los,
mas thaum kawg yuav pom tias tus tub qhe
yuav tau nws tej qub txeeg qub teg.
22 Tus uas npau taws pheej tshum
kom muaj lus sib cav sib ceg,
thiab tus uas chim taus
kuj ua hauv paus fav xeeb loj.
23 Kev khav theeb yuav ua rau
tus khav theeb poob qes,
tiamsis tus uas txo hwjchim
yuav tau koob meej.
24 Tus uas nrog tub sab koom tes
kuj yog nws ntxub nws txojsia,
nws tau hnov tej lus twv tsawm
los nws tsis hais dabtsi li.
25 Qhov uas ntshai neeg
yuav ua rooj hlua rov cuab yus,
tiamsis tus uas tso siab rau Yawmsaub
kuj nyob tso siab plhuav.
26 Neeg coob nrhiav kev
ua kom tus thawj coj hlub lawv,
tiamsis Yawmsaub yog tus uas
txiav txim ncaj rau neeg.
27 Tus tsis ncaj mas cov ncaj ncees
kuj ntxub kawg li,
tiamsis tus ua ncaj mas cov limhiam
kuj ntxub kawg li.

4

1 Yakhe tus tub Aku uas nyob hauv lub moos Maxas tej lus.
Aku hais rau Ithi‑ee, nws hais rau Ithi‑ee
thiab Ukhas tias,
2 “Qhov tseeb kuv ruam dhau
uas yuav ua tau neeg,
kuv tsis paub tab li tej neeg.
3 Kuv tsis tau kawm paub tswvyim,
thiab tsis paub Vajtswv tus uas dawb huv.
4 Leejtwg tau nce mus rau saum ntuj kag
thiab nqes rov los?
Leejtwg muab tau cua los tuav
rau hauv xib teg?
Leejtwg muab ntaub qhwv tau dej cia?
Leejtwg tu ciam rau lub ntiajteb nyob?
Nws lub npe hu li cas,
thiab nws tus tub npe hu li cas?
Nej yeej los paub.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *